Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนศึกษา

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น The Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รายละเอียด ด้วยรัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2567 (2024) ระยะเวลาศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2567 – กันยายน 2568 ในสาขาวิชา ดังนี้  ผู

21 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลตามโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567  จำนวนทุน : 1 ทุน  กลุ่มเป้าหมาย : ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ระดับทุนการศึกษาที่ให้ : ป.โท/ ป.โท-เอก  สาขาวิชาที่ศึกษา :  รายละเอียดตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  …………&#82

21 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

ประกอบด้วย 2 ประเภททุน ดังนี้  1.ทุนต่างประเทศ : ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ทุนพัฒนาอาจารย์)   2.ทุนในประเทศ : ทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  (ทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมี

21 ธันวาคม 2566
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน ทุนที่รับสมัคร จำนวน 233 ทุน  รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ทุนศึกษา : หน่วยทุนที่  1 – 144 และทุนฝึกอบรม : หน่วยทุนที่ 145 – 233)  วัตถุประสงค์ของทุน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือ

21 ธันวาคม 2566
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)  ทุนที่รับสมัคร จำนวน 216 ทุน 1. ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 142 ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full t

11 พฤศจิกายน 2565
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content