Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ทุนสำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครที่ เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูง  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่กำลังศึ

21 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครที่ เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการตามที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กำหนด ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูง  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ท

21 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิวัฒนไชยานุสรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครที่ เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th วัตถุประสงค์ของทุน ทุนวิวัฒนไชยานุสรณ์ เป็นทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งขอความอนุเคราะห์สำนักงาน ก.พ. ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อกลับมาเป็นกำลังคุณภาพให้กับของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาให้ศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอกไ

21 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครที่ เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูง  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมั

21 ธันวาคม 2566
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เล่าเรียนหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครที่ เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th วัตถุประสงค์ของทุน จากหลักฐานต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบว่ามีการพระราชทานทรัพย์ส่งนักเรียนไทยไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  ตั้งแต่ก่อน ร.ศ. 112 หรือปี พ.ศ. 2440 โดยเป็นการส่งไปศึกษาวิทยาการต่าง ๆ เพื่อกับมาทำงานของราชการ

20 ธันวาคม 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content