Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประเภทวิชาการ

ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy – based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน ทุนที่คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับมอบหมายงานที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในกระทรวง/ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อคัดข้าราชการพลเรือนสามัญที่สังกัดกระทรวง/ส่วนราชการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จำนวน 120 ทุน โดยจัดสรรให้กระทรวง

29 พฤษภาคม 2567
ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ (Strategic Posts) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน ทุนที่คัดเลือกข้าราชการในส่วนราชการที่มีสำนักงานประจำในต่างประเทศหรือส่วนราชการที่ส่งข้าราชการไปประจำในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การศึกษาค้นคว้า การสัมภาษณ์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ปฏิบัติงานจริง การดูงาน การฝึกงา

21 ธันวาคม 2566
ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มีผู้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว)
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come, First Serve)   วัตถุประสงค์ของทุน ทุนฝึกอบรมภาษาต่างประเทศที่มิใช่ภาษาอังกฤษ (อาทิ ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส ฯลฯ)  โดยฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ หรือฝึกอบรม Online ที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 5

21 ธันวาคม 2566
ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนภาครัฐ โดยการเพิ่มเติมรูปแบบการให้ทุนที่หลากหลายนอกเหนือจากการให้ทุนฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกรส่งเสริมข้าราชการในการพัฒนางาน/โครงการในเชิงนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งสามารถนำความรู้ ทัก

21 ธันวาคม 2566
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน ทุนที่รับสมัคร จำนวน 233 ทุน  รายละเอียดทุนแต่ละหน่วย ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศ (ทุนศึกษา : หน่วยทุนที่  1 – 144 และทุนฝึกอบรม : หน่วยทุนที่ 145 – 233)  วัตถุประสงค์ของทุน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือ

21 ธันวาคม 2566
ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)  ทุนที่รับสมัคร จำนวน 216 ทุน 1. ทุนศึกษา ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก จำนวน 142 ทุน ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ (full t

11 พฤศจิกายน 2565
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content