Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ประเภทอำนวยการ

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนภาครัฐ โดยการเพิ่มเติมรูปแบบการให้ทุนที่หลากหลายนอกเหนือจากการให้ทุนฝึกอบรม เพื่อเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับกรส่งเสริมข้าราชการในการพัฒนางาน/โครงการในเชิงนวัตกรรมหรืองานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ ซึ่งสามารถนำความรู้ ทัก

21 ธันวาคม 2566
ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มีผู้รับทุนเต็มจำนวนแล้ว)
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

รูปแบบของทุน วัตถุประสงค์ของทุน ทุนที่มอบให้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารและอำนวยการ เพื่อไปศึกษาเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังนี้ กลุ่มเป้าหมาย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก  และคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร  การรับสมัคร  เอกสารประกอบการรับสมัคร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ

21 ธันวาคม 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content