ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๙ (ทุนฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ (Chief Human Resource Officer: CHRO)) จำนวน ๑๐ ทุน  รายละเอียดดังนี้ (เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 15 มี.ค. 59)