• ผลการทดสอบ CU-TEP รอบพิเศษ
    ข้าราชการที่เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP รอบพิเศษ ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สามารถตรวจสอบและพิมพ์ผลการทดสอบผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ที่  www.atc.chula.ac.th ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ และนำส่งผลการทดสอบดังกล่าวให้ส่วนราชการในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ ต่อไป 

  • ขอให้ผู้สมัครสอบ CU-TEP รอบพิเศษในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ตรวจสอบรายชื่อ เวลา สถานที่ และศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ และมาตรการลงโทษผู้ทุจริตฯ  โดยละเอียด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการแต่งกาย และบัตรแสดงตนเข้าห้องสอบ 
  • ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูล ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ของท่าน Click ที่นี่ (ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2559) *** หากพบว่าบัตรแสดงตนที่ท่านใช้เพื่อเข้าห้องสอบ มีเลขประจำตัวประชาชน และ ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ไม่ตรงกับที่แจ้งไว้จะไม่อนุญาตให้เข้าสอบโดยเด็ดขาด