ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)NEW

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน<< คลิ๊ก   NEW

แบบฟอร์มการรายงานตัวการรับทุน (ภายใน 10 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน) NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ << คลิ๊ก 

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ดำเนินการส่งเอกสารที่กรอกข้อมูลลแล้วในรูปแบบ Pdf fle มาที่ e-mail : rattana@ocsc.go.th โดยระบุชื่อเรื่อง "เอกสารทุนหน่วยทุน_เลขประจำตัวสอบ_ชื่อ" ภายในวันที่ 17 มิถุุนายน 2565 NEW

​ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ เข้าร่วมกิจกรรมการพบส่วนราชการ 1 - 2 วัน  โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 6 - 17 มิถุนายน 2565 NEW

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินเข้าร่วมช่องทางการสื่อสารผ่านทาง  group line เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. และส่วนราชการ 
โดย scan QR Code ด้านล่างนี้  ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ตั้งชื่อโดยใช้ เลขประจำตัวสอบ 4 ตัวสุดท้าย_ชื่อ เช่น 3199_พัชรานนท์  เป็นต้น 
NEW

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 6 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชานแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 2 ทุน
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 42 ทุน  
  • ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ทุน 
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 จำนวน 74 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 จำนวน 5 ทุน
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 19 ทุน      

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน (สำหรับข้าราชการผู้สมัครสอบทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  ระเบียบ และวิธีการสอบ  << คลิ๊ก  

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> > แรงบันดาลใจ">แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

 

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติม"