ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)NEW

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 28 ธันวาคม 2564 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 6 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชานแดนภาคใต้ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) จำนวน 2 ทุน
  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 42 ทุน  
  • ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2565 จำนวน 1 ทุน 
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2565 จำนวน 74 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2565 จำนวน 5 ทุน
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 จำนวน 19 ทุน      

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 หนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน (สำหรับข้าราชการผู้สมัครสอบทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย)  

 ประกาศรายชื่อผู้สมัคร กำหนดวัน เวลาและสถานที่สอบ  ระเบียบ และวิธีการสอบ  << คลิ๊ก   NEW

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2564 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> > แรงบันดาลใจ">แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

 

 

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000