ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2562)

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 มีจำนวน 69 ทุน
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2563 มีจำนวน 205 ทุน
  • ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based) ประจำปี 2563 มีจำนวน 3 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2563 มีจำนวน 5 ทุน
  • ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2563 มีจำนวน 25 ทุน

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน (1 ประเภท คือ 1 ประกาศ) 
โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 28 ธันวาคม 2562 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ