ทุนรัฐบาลฯ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) ประจำปี 2566 NEW

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม เพื่อรับทุนรัฐบาลประจำ 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) << คลิ๊ก NEW

ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน  NEW

1) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินฯ: ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2566 << คลิ๊ก NEW

2) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินฯ: ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2566 << คลิ๊ก NEW

3) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินฯ: ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2566 << คลิ๊ก NEW

เอกสารสำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ ทุกคน ทุนในข้อ 1) - 3) ข้างต้น จะต้องส่งภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2566 (ในรูปแบบ Pdf File) 

(1) แบบสรุปข้อมูลตนเอง << คลิ๊ก NEW

(2) แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) << คลิ๊ก NEW

(3) แบบฟอร์มการเรียงความเป็นภาษาไทยในหัวข้อ "ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าพบส่วนราชการเจ้าของทุน"  << คลิ๊ก NEW

 

4) กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินฯ: ทุนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดสรรให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2566 << คลิ๊ก NEW

 

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบวิธีการสอบแข่งขัน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ถึง 30 มกราคม 2566 (ชำระเงินภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566)

ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลตามความต้องการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2566 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา)  จำนวน 1 ทุน

คุณสมบัติผู้สมัคร กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้สมัครจะต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ใน 5 จังหวัด  ชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)   โดยมีชื่อยู่ในทะเบียนบ้านมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล)

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และการสมัครสอบ  << คลิ๊ก 

(อย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 31 มกราคม 2566 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน ถึง 28 ธันวาคม 2565 (ชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565) 

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 4 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

  • ทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุก่อนไปศึกษา) ประจำปี 2566 จำนวน 43 ทุน  
  • ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 จำนวน 86 ทุน
  • ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2566 จำนวน 5 ทุน
  • ทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประจำปี 2566 จำนวน 3 ทุน

    ***สำหรับข้าราชการ ผู้สมัครสอบทุนทางด้านวิทยาศาสตร์ ฯ ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน หรือทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องมีหนังสือยินยอมให้ไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงานในส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับทุน ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5*** 

     ****สำหรับข้าราชการพลเรือนและบุคลากรภาครัฐ ผูัสมัครทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน ต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติภารกิจประจำที่รับผิดชอบหรือจะได้รับมอบหมายภารกิจประจำให้รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ไปศึกษา  ตามแบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5.1 ***

 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน และการสมัครสอบ  << คลิ๊ก  

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(อย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2565 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

 

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุนปริญญา"