ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

เอกสารการรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุนสำหรับผู้มีสิทธิได้รับทุน เพิ่มเติม โดยส่งทาง e - mail : nitcharee@ocsc.go.th  NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน  << คลิ๊ก NEW

 

การประเมินความเหมาะสมฯ (การสัมภาษณ์) ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ ควรใช้โปรแกรม Zoom meeting version 5.7.4  (version ล่าสุด) สามารถ Download ได้ที่ website :https://zoom.us/ 

คุณสมบัติขั้นต่ำ ของ PC และ Mobile สำหรับการใช้งาน Zoom Cloud Meeting

 

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการ ในภูมิภาค (Area - based) ทุนรัฐบาลไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน และทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) << คลิก NEW

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จัดสรรให้กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) << คลิก NEW

 

ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ฯ ตอบแบบสำรวจความพร้อมในการทำกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ แบบออนไลน์  (ภายในวันที่ 23 ก.ค. 64)  

ประกาศ เลื่อนกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2564  << คลิก New

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ  <<คลิ๊ก  NEW

 

         download และกรอกแบบประเมินฯ ตามคำสั่งที่ระบุ กรอกแบบสรุปข้อมูลตนเอง  และเขียนเรียงความภาษาไทยในหัวข้อ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าพบส่วนราชการเจ้าของทุน (ผู้เข้ารับการประเมินฯ 2 หน่วยทุน ต้องเขียนเรียงความจำนวน 2 ฉบับ) นำต้นฉบับและสำเนาเอกสารดังกล่าว รวม 5 ชุด ไปในวันเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน (สัมภาษณ์)

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนฯ<< คลิ๊ก  NEW

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธ.ค. 2563)

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน (1 ประเภท คือ 1 ประกาศ) 

โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธ.ค. 63 สมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ << คลิ๊ก   NEW

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> > แรงบันดาลใจ">แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

ผู้สมัครสอบทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ที่ยื่นเอกสารมาไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที่เหลือมาที่

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

และวงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครทุนปริญญา"  (ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 เมษายน 2564)