ทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2564 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา)

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 5 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน

(รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธ.ค. 2563)

แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 สำหรับผู้สมัครสอบที่เป็นข้าราชการต้องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน (1 ประเภท คือ 1 ประกาศ) 

โดยแต่ละประเภททุน สามารถเลือกสมัครได้ไม่เกิน 1 หน่วยทุน 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธ.ค. 63 สมัครสอบและประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ << คลิ๊ก   NEW

 

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

สามารถค้นหาแรงบันดาลใจในการสมัครรับทุนได้ที่นี่>> > แรงบันดาลใจ">แรงบันดาลใจ

ตัวอย่างแบบทดสอบ

ผู้สมัครสอบทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ที่ยื่นเอกสารมาไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที่เหลือมาที่

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

และวงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครทุนปริญญา"  (ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 เมษายน 2564)