โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

***รายชื่อผู้เข้าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567***

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

การพิจารณาเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)
1. หลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)  ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1003/ว 2 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

DOWNLOAD ว2/2560 การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

2. ประเภทของการเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

  2.1 กรณีเปลี่ยนหน่วยงานต่างกระทรวง/ต่างหน่วยงาน
  2.2 กรณีเปลี่ยนหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน

3. เงื่อนไขการพิจารณาเปลี่ยนหน่วยงานฯ

   3.1 ต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วันที่บรรจุเข้าปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติงานชดใช้ทุน
   3.2 หน่วยงานที่จะขอเปลี่ยนไปปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ต้องเป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานในฝ่ายนิติบัญญัติหรือหน่วยงานในฝ่ายตุลาการ แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   3.3 กรณีที่เคยได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนแล้ว หากจะขอเปลี่ยนหน่วยงานอีก จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้ทุนในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เคยได้รับอนุมัติมาแล้วนั้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. หลักเกณฑ์การพิจารณาเปลี่ยนหน่วยงานฯ
   4.1 หน่วยงานต้นสังกัด : การเปลี่ยนหน่วยงานฯ ไม่ส่งผลกระทบหรือก่อให้ความเสียหายต่องานหรือโครงการที่นักเรียนทุนรับผิดชอบ
   4.2 หน่วยงานแห่งใหม่ : ประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับกรณีนักเรียนทุนมาปฏิบัติงาน
และงานที่มอบหมายให้นักเรียนทุนรัฐบาลมีความสอดคล้องกับคุณวุฒิ สาขาวิชา และความรู้ความสามารถ
ที่ได้ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล
   4.3 หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานแห่งใหม่ให้ความยินยอมและเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนหน่วยงานฯ

5. ผู้มีอำนาจพิจารณา
   5.1 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานต่างกระทรวง/ต่างหน่วยงาน  เลขาธิการ ก.พ. เป็นผู้พิจารณา
   5.2 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน  อ.ก.พ. กระทรวง เป็นผู้พิจารณา
แล้วรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ

6. ขั้นตอนการขอเปลี่ยนหน่วยงานฯ
   6.1 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานต่างกระทรวง/ต่างหน่วยงาน

DOWNLOAD แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน Word

DOWNLOAD แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุน PDF

    โดยจัดส่งคำขอไปยังสำนักงาน ก.พ. ที่ [email protected] พร้อมแนบเอกสารเกี่ยวกับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน การรายงานตัวกลับ และการเปลี่ยนหน่วยงาน เพื่อประกอบการดำเนินการ ดังนี้ คำสั่งบรรจุ คำสั่งให้ลาศึกษา คำสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติงาน คำสั่งให้โอน คำสั่งรับโอน หนังสือตอบรับของหน่วยงานแห่งใหม่ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติชดใช้ทุนจะถือเป็นการผิดสัญญารับทุน ก.พ. ในกรณีดังต่อไปนี้
   1) การเปลี่ยนหน่วยงานชดใช้ทุน โดยยังไม่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.
   2) การดำเนินการลาออกหรือโอน ก่อนได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.
   3) การเริ่มปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานแห่งใหม่มีระยะเวลาไม่ต่อเนื่องกับการปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานเดิม
   6.2 กรณีการเปลี่ยนหน่วยงานภายในกระทรวงเดียวกัน แจ้งความประสงค์ที่งานการเจ้าหน้าที่
ของส่วนราชการต้นสังกัด เพื่อเสนอ อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณา แล้วรายงานให้สำนักงาน ก.พ. ทราบ

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ***รายชื่อผู้เข้าโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566***

                                      

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Click กรอกข้อมูลแบบฟอร์มการติดตามการใช้ศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการ