ทุนสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทบริหาร

ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 212567

รายละเอียด
 • NEW
 • กรอบเนื้อหา การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)
  การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)/)/ การปฏิรูป/ ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future)/ การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)/ การบริหารจัดการภาครัฐ/ การบริหารเชิงกลยุทธ์/ Digital Transformation/ ภาวะผู้นำ
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ
 • จำนวน  10 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567

ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 212566

รายละเอียด
 •  
 • กรอบเนื้อหา การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)
  การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)/)/ การปฏิรูป/ ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future)/ การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)/ การบริหารจัดการภาครัฐ/ การบริหารเชิงกลยุทธ์/ Digital Transformation/ ภาวะผู้นำ
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ
 • จำนวน  20 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 29 กันยายน 2566

สำหรับนักบริหาร2563

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management) / การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) / Digital Transformation (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
 • จำนวน 6 ทุน
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563

สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การบริหารกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) (ไปกลุ่ม)
 • สำหรับ ขรก. พลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
 • จำนวน  10 ทุน
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  31 ม.ค. – 28 มี.ค. 61

ทุนสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 212567

รายละเอียด
 • NEW
 • กรอบเนื้อหา การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)
  การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)/)/ การปฏิรูป/ ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future)/ การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)/ การบริหารจัดการภาครัฐ/ การบริหารเชิงกลยุทธ์/ Digital Transformation/ ภาวะผู้นำ
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ
 • จำนวน  10 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติฯ 2567

รายละเอียด
 • NEW
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ หรือบุคลากรภาครัฐ
 • จำนวน 5 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567

ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
สำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 212566

รายละเอียด
 •  
 • กรอบเนื้อหา การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)
  การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)/)/ การปฏิรูป/ ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future)/ การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)/ การบริหารจัดการภาครัฐ/ การบริหารเชิงกลยุทธ์/ Digital Transformation/ ภาวะผู้นำ
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและอำนวยการ
 • จำนวน  20 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ - 29 กันยายน 2566

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติฯ2563

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลฯ (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการประเภทอำนวยการ และประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับเชี่ยวชาญ
 • จำนวน 18 ทุน
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่   12 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563

สำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง2563

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) / ภาวะผู้นำ (Leadership) / Digital Transformation (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 • จำนวน 5 ทุน จำนวนทุนที่เหลือ 3 ทุน
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่  12 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563

ทุนสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ
 2567

รายละเอียด
 •  NEW
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ
 • จำนวน 5 ทุน 
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 28 มิถุนายน 2567

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติฯ 2567

รายละเอียด
 • NEW
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ หรือบุคลากรภาครัฐ
 • จำนวน 5 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 - 30 กันยายน 2567

ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ
 2567

รายละเอียด
 •  NEW
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ
 • จำนวน 5 ทุน 
 • รับสมัครถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567

ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ
 2566

รายละเอียด
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ
 • จำนวน 5 ทุน 
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2565 - 30 มิ.ย. 2566

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติฯ 2566

รายละเอียด
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ หรือบุคลากรภาครัฐ
 • จำนวน 5 ทุน
 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย. 2565 - 29 ก.ย. 2566

ทุนรัฐบาลเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานในต่างประเทศ
 2566

รายละเอียด
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ
 • จำนวน 5 ทุน 
 • รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทุนฝึกอบรม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ Strategist Development Program2565

รายละเอียด

 

 • ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program)
 • NEW
 • จำนวน 18 ทุน
 • รับสมัครถึงวันที่  12 เมษายน 2565

ทุนฝึกอบรมนวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Buddy : DIB)2564

รายละเอียด
 • เพิ่มเติม
 •  NEW
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ
 • จำนวน 18 ทุน
 • รับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
 2563

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
 • จำนวน 5 ทุน
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่   12 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563

ทุนฝึกอบรมเพื่อการสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Strategist)2563

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) / การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) / Digital transformation / การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ
 • จำนวน 15 ทุน
 • ฝึกอบรมแบบ Online  โดยต้องได้รับการตอบรับจากสถาบัน
  การศึกษาในต่างประเทศ
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค2563

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร เพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 • จำนวน 45 ทุน
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 13 มี.ค. 63 

ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ2563

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทักษะดิจิทัลและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลฯ (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ
 • จำนวน 20 ทุน
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่   12 มีนาคม - 19 มิถุนายน 2563

ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ2563

รายละเอียด

 

 • ทุนฝึกอบรม ทุนสนับสนุนนวัตกรรมภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • กรอบหลักสูตร หลักสูตรเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการตามที่ทุนกำหนด
 • จำนวน 9 ทุน
 • รับสมัครถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ทุนสำหรับข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ, New Wave, HiPPS

ทุนฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภาวะผู้นำและกรสร้างนักยุทธศาสตร์ในระบบราชการไทย (Leadership and Strategist)2563

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร ภาวะผู้นำ (Leadership)/ การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)/ การบริหารจัดการโครงการ (Project management)/ Digital Transformation/ การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ , New Wave , HiPPS
 • จำนวน 15 ทุน
 • ฝึกอบรมแบบ Online โดยต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา
  ในต่างประเทศ
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563

Advanced Public Management...2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาภาวะเป็นผู้นำ
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญพิเศษ ที่เคยได้รับทุน Talent Network
 • จำนวน 15 ทุน
 • ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ทุนสำหรับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลงานด้านคุณธรรม จริยธรรม

ทุนฝึกอบรมในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต (Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service)2563

รายละเอียด
 •  
 • สำหรับ  ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมหรือศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หรือ
 •  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒
 • จำนวน 20 ทุน
 •  
 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564

ทุนสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ที่ดูแลงานด้าน HR)

HR Unit2563

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) / Digital Transformation /
  การสร้างนวัตกรรม (Innovation)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับชำนาญการ หรือระดับชำนาญการพิเศษ   ที่ดูแลงาน HR (ตามประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน 20 ทุน
 • ฝึกอบรมแบบ Online โดยต้องได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษา
  ในต่างประเทศ
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 18 ธันวาคม 2563

ทุนสำหรับข้าราชการ ตำแหน่งประเภทวิชาการ (ที่สังกัดส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน)

ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area – based2563

รายละเอียด

 

 • ทุนตามความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based และทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการในภูมิภาค Area – based
  หลักสูตร ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการ
  หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าระดับชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
  ที่สังกัดส่วนราชการตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
 • จำนวน 45 ทุน
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 ส.ค. 63

ทุนสำหรับข้าราชการ ในส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน

ข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)2561

รายละเอียด
 •  
 • ทุนรับฐาลไปฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี หรือ ระดับชำนาญการ
  หรือ ชำนาญการพิเศษ ที่สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม
 • จำนวน 20 ทุน
 • กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือก

ข้าราชการ กระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
ประจำปี 25632563

รายละเอียด
 • ทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563
 •  
 • จำนวน 60 ทุน
 • กระทรวงที่ได้รับจัดสรรทุนดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 1 มี.ค. 64

ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรทุน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25652565

รายละเอียด
 • ทุนสำหรับการเตรียมและพัฒนากำลังคนภาครัฐในระดับยุทธศาสตร์ (Strategy - based)
  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • NEW
 • จำนวน 120 ทุน
 • กระทรวง/ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการรับสมัครและคัดเลือก
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและสำรองให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566