ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทบริหาร

สำหรับนักบริหาร2561

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร สมรรรถนะทางการบริหาร (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
 • จำนวน 5 ทุน ผู้มีสิทธิได้รับทุน 5 ราย ทุนว่าง 0 ทุน
 • รับสมัคร   31 ม.ค. - 6 มิ.ย.61

สำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การบริหารกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) (ไปกลุ่ม)
 • สำหรับ ขรก. พลเรือนสามัญที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร
 • จำนวน  10 ทุน
 • รับสมัครถึงวันที่   31 ม.ค. – 28 มี.ค. 61

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทอำนวยการ

สำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง2561

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร สมรรรถนะทางการบริหาร (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
 • จำนวน 10 ทุน ผู้มีสิทธิได้รับทุน 4 ราย ทุนว่าง 6 ทุน
 • รับสมัครถึงวันที่   31 ม.ค. – 6 มิ.ย. 61

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ

ระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ2561

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวง (ไปเดี่ยว)
 • สำหรับ ขรก.พลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ
 • จำนวน 10 ทุน ผู้มีสิทธิได้รับทุน 5 ราย ทุนว่าง 5 ทุน
 • รับสมัครถึงวันที่   31 ม.ค. – 6 มิ.ย. 61

ระดับชำนาญการพิเศษ2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทำงานในระบบราชการ 4.0
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ
 • จำนวน 15 ทุน
 • ณ ประเทศไทย และต่างประเทศ
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ระดับชำนาญการ2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร ทักษะทางดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) หรือการประสานการทำงานร่วมกัน (Collaboration) เพื่อการทำงานในระบบราชการ 4.0
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการ
 • จำนวน 15 ทุน
 • ณ ต่างประเทศ
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับฯ (เพิ่มเติม)2560

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษและชำนาญการ
 • จำนวน 10 ทุน
 • ณ ต่างประเทศ
 • รับสมัครระหว่างวันที่   18 เม.ย. – 29 มิ.ย. 61 

ทุนฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค (ชำนาญการ, ชำนาญการพิเศษ)2561

รายละเอียด
 •  
 • กรอบหลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่ปฏิบัติราชการในภูมิภาค ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ
 • จำนวน 45 ทุน
 • แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 27 มี.ค. 61 

ทุนสำหรับข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ, New Wave, HiPPS

Talent Network2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ และภาวะความเป็นผู้นำ
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญการพิเศษ , New Wave , HiPPS
 • จำนวน 30 ทุน
 • ณ ประเทศญี่ปุ่น หรือ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

Advanced Public Management...2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร การบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาภาวะเป็นผู้นำ
 • สำหรับ ขรก.ระดับชำนาญพิเศษ ที่เคยได้รับทุน Talent Network
 • จำนวน 15 ทุน
 • ณ สาธารณรัฐไอร์แลนด์
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 5 มี.ค. 61 

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ที่ดูแลงานด้าน HR)

HR Unit2561

รายละเอียด
 •  
 • หลักสูตร ความรู้และทักษะสำหรับการบริหารจัดการกำลังคนคุณภาพ (Talent Management) หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) (ไปกลุ่ม)
 • สำหรับ ข้าราชการประเภทวิชาการ ที่ดูแลงาน HR (ตามประกาศรับสมัคร)
 • จำนวน 20 ทุน
 • ในและต่างประเทศ
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 มี.ค. 61

ทุนสำหรับข้าราชการ ประเภทวิชาการ (ที่สังกัดส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน)

ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function-Based2562

รายละเอียด

NEW

 • ทุนสนับสนุนความต้องการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ Function – based
  หลักสูตร ตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับชำนาญการ
  หรือ ชำนาญการพิเศษ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งที่เทียบเท่าระดับชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
  ที่สังกัดส่วนราชการตามที่ระบุในประกาศรับสมัคร
 • จำนวน 76 ทุน
 • ส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 เม.ย. 62

ทุนสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13

HiPPSรุ่นที่ 13

รายละเอียด

ทุนสำหรับข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม

ข้าราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม
ประจำปี 2561(เพิ่มเติม)2561

รายละเอียด
 • NEW
 • ทุนรับฐาลไปฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy-based) สำหรับข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม)
 • สำหรับ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 3 ปี หรือ ระดับชำนาญการ
  หรือ ชำนาญการพิเศษ ที่สังกัดในกระทรวงอุตสาหกรรม
 • จำนวน 20 ทุน
 • กระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการรับสมัคร และคัดเลือก