ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ

เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come , First Served) รับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2566

- สำหรับ ขรก. พลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ 

** ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน ครบ 5 ทุนแล้ว

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 5 New

- ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 4 

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 3  

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 2  

- ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 1  

 

ประกาศรับสมัครทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ New