ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ

เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come , First Served) รับสมัครวันที่ 26 กันยายน 2565 - 29 กันยายน 2566

- สำหรับ ขรก. พลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ 

จำนวน 5 ทุน

ประกาศรับสมัครทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ New