ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ทุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการนานาชาติ

- NEW

- สำหรับ ขรก. พลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐ

จำนวน 10 ทุน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. - 29 ก.ค. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ  NEW