ทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปี 2564 เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based)ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม (จัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข)   NEW

ประกาศรายชื่อรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ(Strategy - based) ประจำปี 2564 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2  (จัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข) NEW

ขั้นตอนการดำเนินการ สำหรับผู้มีสิทธิรับทุนฯ ทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) (จัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข) NEW

แบบฟอร์มการรายงานตัวยืนยันรับทุน  NEW

ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เอกสารแนบ 1-3 และแบบฟอร์มสนง.กพ.5    

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารลงทะเบียน และ download  แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกดังกล่าว ตาม link 》》  https://register.ocsc.go.th/registration/  
โดยเลือก Register ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว  สำหรับผู้ที่เคย Register  แล้ว ให้เลือก Login ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว

ทุนฝึกอบรมที่จัดสรรให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศ (Strategy - based) ประจำปี 2564

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารลงทะเบียน และ download  แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกดังกล่าว ตาม link 》》  https://register.ocsc.go.th/registration/   
โดยเลือก Register ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว  สำหรับผู้ที่เคย Register  แล้ว ให้เลือก Login ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว