ทุนฝึกอบรม Strategy - based  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จัดสรรให้กระทรวง/ส่วนราชการละ 20 ทุน ในโครงการที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 20 ปี 6 ด้าน โดยจัดสรรให้แก่ 6 กระทรวง/ส่วนราชการ

1)กระทรวงยุติธรรม  2) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  3) กระทรวงพาณิชย์  4) กระทรวงอุตสาหกรรม  5) กระทรวงคมนาคม และ  6) กระทรวงวัฒนธรรม 

    

     ประกาศรับสมัครทุน Strategy ประจำปี 2566 New

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารถลงทะเบียน และ download  แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกดังกล่าว ตาม link 》》  https://register.ocsc.go.th/registration/   
โดยเลือก Register ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว  สำหรับผู้ที่เคย Register  แล้ว ให้เลือก Login ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว