ทุนฝึกอบรม ในสาขาวิชาด้านการพัฒนาข้าราชการในด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การป้องกันการทุจริต (Promoting Good Governance, Ethics and Anti-corruption in Public Service) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน NEW

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือก  

ประกาศรับสมัคร

เอกสารแนบ1 รายชื่อส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

เอกสารแนบ 2 ประวัติการทำงาน

เอกสารแนบ 3 กำหนดการ

เอกสารแนบ 4 รูปแบบการจัดทำกรณีศึกษา

แบบฟอร์ม สนง. กพ.5

ใบสมัครคัดเลือก