ทุนฝึกอบรมสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ (HR Unit)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน NEW

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์ม ก.พ. 5