ทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และเอกสารแนบ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบท้าย 1 - 3 

แบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5

แบบฟอร์มสำนักงาน ก.พ. 5.1

ตัวอย่างการสมัคร

แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน Digital Technology & Innovation สำหรับกระทรวงพลังงาน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2563

ผู้ประสงค์สมัครคัดเลือกสามารลงทะเบียน และ download  แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือกดังกล่าว ตาม link 》》  https://register.ocsc.go.th/registration/  
โดยเลือก Register ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว  สำหรับผู้ที่เคย Register  แล้ว ให้เลือก Login ที่มุมขวามือด้านบนสุดของหน้า website ดังกล่าว