ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนฝึกอบรมภาษาที่มิใช่ภาษาอังกฤษ)

เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come, First Served) เริ่มรับสมัคร 26 กันยายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566

มีผู้มีสิทธิได้รับทุนครบ 5 ทุนแล้ว