รายละเอียด

กรอบเนื้อหาวิชา: การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (Communication & Engagement)/ การเรียนรู้และพัฒนา (Learning & Development)/ การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู่อนาคต (Transformation to the Future) /การรักษาวินัย คุณธรรมและจริยธรรม (Disciplines, Moral & Ethics)/ การบริหารจัดการภาครัฐ/ การบริหารเชิงกลยุทธ์/ Digital Transformation/ ภาวะผู้นำ

ทุนที่จัดสรร จำนวน 20 ทุน  คงเหลือ 11 ทุน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน ครั้งที่ 4 New

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 3 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ครั้งที่ 2 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน 

ประกาศรับสมัครทุน Competency-based  

เป็นทุนลักษณะสมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนก่อน (First Come First Serve) เริ่มรับสมัคร 15 กุมภาพันธ์ - 29 กันยายน 2566

 

ผู้ประสงค์สมัครลงทะเบียนที่ ระบบลงทะเบียนกลาง

และคลิกที่แถบเมนู "ทุนฝึกอบรม/ศึกษา" จากนั้นให้คลิกที่คำว่า "สมัคร" ที่แสดงภายใต้ชื่อ

"ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (Competency-based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566"