ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษามัธยมศึกษา ประจำปี 2564

ผู้มีสิทธิสมัคร คือ ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนระดับมัธยมศึกษา  "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ" << คลิ๊ก NEW
  • Download  "เอกสารการรายงานตัว"  NEW    ทั้งนี้ หากไม่ส่งเอกสารการรายงานตัวดังกล่าวให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 29 เมษายน 2564 จะถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนฯ   โดยส่งเอกสารมาทาง e - mail : nitcharee@ocsc.go.th หรือโทรสารหมายเลข 0 – 2547 – 1954  สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 2547 – 1950

  • รับสมัครตั้งแต่ 14 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2563  สมัครสอบ << คลิ๊ก
  •    กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 11 - 12 มีนาคม 2564
  •    ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน 13 - 14 มีนาคม 2564
  •  

ผู้สมัครสอบทุนระดับมัธยมศึกษา ที่ยื่นเอกสารมาไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที่เหลือมาที่

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

และวงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครทุนมัธยม  (ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564)