ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี 2567 New
เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีขึ้นไป

 

      "สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ภายในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567"

 

การสมัครสอบ

      ผู้มีสิทธิสมัคร...

 • ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • GPA ไม่ต่ำกว่า 3.50 
 • อายุไม่เกิน 20 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร (25 ต.ค. 66)
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ที่กำหนดในประกาศรับสม้คร

      รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2566  โดยชำระค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วันที่สมัครสอบ ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566

      ประกาศรับสมัครและสมัครสอบ << Click 

      เอกสารที่ใช้ในการสมัคร หนังสือรับรองความประพฤติและความเหมาะสมในการสมัครรับทุน (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 1) 

      กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฯ (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอบปลาย) 

 

การสอบข้อเขียน 

 • ประกาศรายชื่อผู้สม้ครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ <<Click  
 • สอบข้อเขียนในวันที่ 25 - 28 พ.ย. 2566 ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ผู้สมัครสอบประเภททุนใด หน่วยทุนใด ต้องเข้าสอบให้ครบตามวิชาที่กำหนดในประกาศรับสมัครทุนฯ) ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไปในวันสอบทุกครั้ง และในห้องสอบอากาศค่อนข้างเย็น *วันสอบการจราจรค่อนข้างติดขัด ควรเผื่อเวลาในการเดินทาง*
 • นำเอกสารและหลักฐานที่กำหนดในประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ มายื่นในวันสอบข้อเขียน เช่น  ใบสมัคร สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน หนังสือรับรองความประพฤติฯ (แบบฟอร์ม สนง. ก.พ. 5) หนังสืออนุญาตให้มาสมัครจากหน่วยงานเจ้าของทุน (กรณีอยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุน หรือตอบแทนทุน) สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ฯลฯ  
 • ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบติทันที โดยส่งมาที่ กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000  โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุนระดับมัธยมศึกษา"
 • การสอบข้อเขียน : กำหนดวัน เวลาสอบแข่งขันเพื่อรับทุนเล่าเรียนหลวง ทุนรัฐบาล และทุนอื่น ๆ (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

 

การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินฯ ในวันที่ 19 ม.ค. 2567<< Click New
 • กิจกรรมประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2567 ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ทุนคนรายงานตัวเข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายในเวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ก.พ. โดยนำเอกสาร "ใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง" พร้อมสำเนาเอกสารฯ 4 ชุด (ต่อการเข้าประเมินฯ 1 หน่วยทุน) ส่งก่อนเริ่มกิจกรรมการประเมินฯ 
 • การประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 (เช้า รายงานตัวภายใน 8.30 น. /บ่าย รายงานตัวภายใน 12.30 น. (ตามที่ระบุในประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ ของแต่ละหน่วยทุน) โดยรายงานตัว ณ ห้องประชุม 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี)
 • Download "แบบฟอร์มใบสรุปข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง<< Click New

 

รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน และการรายงานตัว

 

 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ 02 547 1330 , 02 547 1903 , 02 574 1907 , 02 547 1910 , 02 547 1911 , 02 547 1916 , 02 547 1955