สํานักงาน ก.พ. ดําเนินการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล ไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจําปี ๒๕๕๙ (ทุนสําหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ)