ทุนอื่นๆ

ทุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลต่างประเทศ หรือหน่วยงานที่ได้รับการติดต่อ เช่น

คุณสมบัติ

        เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภททุน

 

การประเมินความเหมาะสม

        เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภททุน

การรับทุน

        เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภททุน

ข้อผูกพัน

        เป็นไปตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครของแต่ละประเภททุน