สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข(ข้อผูกพัน)

เงินทุนที่ได้รับ เป็นทุนเต็มจำนวน (Full Scholarship)
1. ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง
2. ค่าคอมพิวเตอร์
3. ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
4. ค่าเทอม/ค่าหนังสือ/อุปกรณ์การเรียน
5. ค่าใช้จ่ายระหว่างศึกษา ได้แก่ ที่พัก อาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ข้อผูกพันในการรับทุน
          ทุนรัฐบาลมีข้อผูกพัน ให้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่า ของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ณ ส่วนราชการ/หน่วยงานที่กำหนด (ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวง)


การเพิกถอนการให้ทุน

1. ทุนสำหรับผู้กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ทุนเล่าเรียนหลวง, ทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ, ทุนกระทรวงต่างประเทศ)

 • ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ำกว่า 3.50 (เฉพาะทุนเล่าเรียนหลวง)
 • ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
 • หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงการรายงานตัวเพื่อรับทุน หรือไม่เดินทางไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด

2. ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (ทุน UIS)

 • ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในปีการศึกษานั้น หรือเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำหว่า 3.00 ยกเว้น สาขาวิชาที่ ก.พ. กำหนด ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.75
 • หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
 • ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน 1 ปี
 • ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

3. ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนรัฐบาลฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ, ทุนรัฐบาลฯ ที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ, ทุนรัฐบาลฯ ไปศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน, ทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based), ทุนรัฐบาลตามความต้องการของพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, ทุนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)

 • ไม่ผ่านการตรวจสุขภาพและอนามัยจากคณะกรรมการแพทย์ของ ก.พ.
 • กรณีผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีหรือหลักสูตรอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา และ/หรือ เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ำกว่า 2.75 หรือ 3.00 แล้วแต่กรณี (ยกเว้นทุนสนับสนุนความต้องการส่วนราชการในภูมิภาค (Area-based))
 • กรณีผู้สมัครสอบซึ่งมีข้อผูกผันกับส่วนราชการในการปฏิบัติราชการชดใช้ มิได้ยื่นหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบและยินยอมให้โอนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ได้รับทุน จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือหัวหน้าหน่วยงานเจ้าของทุน
 • หลีกเลี่ยง ละเลยการรายงานตัว การอบรม และการทำสัญญาตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด
 • เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือไม่อยู่ในมาตรฐาน หรือไม่เหมาะสม หรือไม่ประพฤติตนตามแนวทางที่ ก.พ. กำหนด
 • ขาดการติดต่อกับเจ้าหน้าที่เกิน 1 ปี
 • มีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • ผลการสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) ได้คะแนนต่ำกว่า 550 (Paper-based) หรือต่ำกว่า 213 (Computer-based) หรือต่ำกว่า 79-80 (Internet-based) หรือผลการสอบภาษาอังกฤษอื่นๆ เทียบได้ต่ำกว่านี้ หรือ
  • ผลการสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นที่ยอมรับของสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ (ยกเว้น ทุนที่ไปศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มิได้ใช้ผลการสอบภาษาอังกฤษในการตอบรับเข้าศึกษา)
 • หลีกเลี่ยง หรือพยายามหลีกเลี่ยงกำหนดการเดินทางไปศึกษาต่อเมื่อสถานศึกษาตอบรับแล้ว
 • ไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษาต่อ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน