ประวัติและเจตนารมณ์

ทุนรัฐบาล คือทุนที่จัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินสำหรับการศึกษาหรือฝึกอบรมให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้

ความสามารถสูง ในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ

โดยจัดสรรให้ไปศึกษาในหลายประเทศ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนำความก้าวหน้า

ทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศ มาใช้ในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า

 

ทุนรัฐบาลจึงมีเงื่อนไข ให้ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการในหน่วยงานเจ้าของทุนเป็นระเวลา 2 เท่า

ของระยะเวลาที่ศึกษาด้วยทุนรัฐบาล ทั้งนี้ ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวง ขอให้กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทย

เป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่รับทุน