ทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์เพื่อ
การปฏิรูปประเทศเชิงบูรณาการ (Strategist Development Program))

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน   NEW      ฟอร์มยืนยันรับทุน  NEW

ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)

ประกาศรับสมัครและเอกสารแนบ 1-5

แบบฟอร์ม สนง. กพ.5

ขั้นตอนการสมัคร

ตัวอย่างการสมัคร

ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครได้ที่่ ระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ. ที่ http://register.ocsc.go.th/