ทุนสำหรับพัฒนาข้าราชการและการฝึกอบรม

รายละเอียด

เป็นทุนสำหรับพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่จะเดินทางได้เมื่อปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกของส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ

คุณสมบัติ

ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการการคัดเลือกของส่วนราชการ/ หน่วยงานของรัฐ

(อายุนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

  • ศึกษาต่อปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ สำหรับเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
  • ศึกษาต่อปริญญาโท-เอก อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ สำหรับเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี GPA ไม่น้อยกว่า 2.75
  • ศึกษาต่อปริญญาเอก อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ สำหรับเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท GPA ไม่น้อยกว่า 3.50
  • ผลคะแนน TOEFL iBT ≥ 79 หรือ IELTS ≥ 6

การประเมินความเหมาะสม

จะประเมินความเหมาะสมในการรับทุนจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาของผู้สมัคร รวมทั้งความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อต่างประเทศ เช่น พื้นความรู้ที่จำเป็นสำหรับการไปศึกษาต่อในสาขาวิชาที่สมัคร ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตั้งใจจริง ทัศนคติต่อการรับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม เชาวน์ปัญญา และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือโดยการพิจารณาประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ หลายวิธีรวมกัน

การรับทุน

ผู้ได้รับทุนจะได้รับเงินทุนเมื่อทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยจะได้รับค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป – กลับ ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ค่าเล่าเรียน ค่าหนังสืออุปกรณ์การศึกษา ค่าคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ข้อผูกพัน

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องกลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติราชการชดใช้ทุน จะต้องชดใช้เงินทุนตามจำนวนเงินทุนที่จ่ายไปทั้งสิ้น พร้อมกับเบี้ยปรับอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ยกเว้น ทุนเล่าเรียนหลวงซึ่งกำหนดข้อผูกพันเพียงจะต้องกลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาในการรับทุน หากไม่กลับมาปฏิบัติงานในประเทศไทยจะต้องชดใช้เงินคืนเท่ากับจำนวนเงินทุนที่ได้รับไป