ทุนสำหรับผู้ได้รับการตอบรับให้เข้าฝึกอบรมจากสถาบันในต่างประเทศ