แบบฟอร์มการรายงานตัวเพื่อยืนยันการรับทุน โดยส่งทาง e - mail : nitcharee@ocsc.go.th (ภายในวันที่  28 สิงหาคม 2564) NEW

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน<< คลิ๊ก NEW

ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ทุนธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2564           

คุณสมบัติขั้นต่ำ ของ PC และ Mobile สำหรับการใช้งาน Zoom Cloud Meeting

ขอความร่วมมือผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสม ฯ ตอบแบบสำรวจความพร้อมในการทำกิจกรรมประเมินความเหมาะสมฯ แบบออนไลน์ (ภายในวันที่ 28 ก.ค. 64)

แบบฟอร์มการเขียนเรียงความภาษาไทยในหัวข้อ “แสดงความคิดเห็นที่สะท้อนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานกับส่วนราชการเจ้าของทุนและเสนอแนวคิดในการปรับปรุงและพัฒนาส่วนราชการ พร้อมเหตุผล”   (ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64)

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64)

แบบสรุปข้อมูลตนเอง (ภายในวันที่ 30 ก.ค. 64)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯและกำหนดวันเวลาและสถานที่ประเมินความเหมาะสมฯ<< คลิ๊ก  

ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ศึกษา "ระบบราชการในภาพรวม" ผ่านบทเรียนออนไลน์  คลิปที่ 1   คลิปที่ 2 (ภายในวันที่ 24 พ.ค. 2564) New และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ รายงานตัวและร่วมเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom ในวันที่ 25 พ.ค. 2564

 

สำหรับผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ส่วนราชการเพื่อเข้ารับการฝึกงาน

ข้อมูลเพื่อติดต่อส่วนราชการ << คลิ๊ก

 

 

Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS) 

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 

ลักษณะทุน

เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
 

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม ยกเว้นทุนธนาคาร

แห่งประเทศไทย และทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาเท่าที่ผ่านมาในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 3.00

 

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ

  • ระยะแรก เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
  • ระยะที่ 2 เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วสำนักงาน ก.พ. ยังได้วางแผนการพัฒนาไว้สำหรับผู้รับทุน ทั้งการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น การฝึกงานกับส่วนราชการที่บรรจุก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานอีกด้วย

การสอบ

  • สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
  • ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน เมื่อผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้ารับการฝึกงาน ณ ส่วนราชการ และเข้ารับประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จำเป็นต่อการรับราชการ และการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ Assessment Center Method : ACM

 

ประกาศรับสมัคร มีทั้งหมด 3 ประเภททุน (ประกาศ 1 ฉบับ คือ 1 ประเภททุน)

ผู้สมัครสอบมีสิทธิสมัครได้คนละไม่เกิน 2 ประเภททุน โดยแต่ละประเภททุนให้เลือกสมัครได้ 1 หน่วยทุน

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 - 28 ธ.ค. 63 ประกาศรับสมัคร<< คลิ๊ก  NEW

หนังสือรับรองความประพฤติ และกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา  หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับสมัครสอบเพื่อรับทุน UIS (สนง. ก.พ. 5)

โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร

(และอย่าลืมชำระเงินภายใน วันที่ 29 ธันวาคม 2563 มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ)

 

ผู้สมัครสอบทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ ที่ยื่นเอกสารมาไม่ครบ ให้ส่งเอกสารที่เหลือมาที่

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

และวงเล็บมุมซองว่า "เอกสารสมัครทุนดึงดูดฯ"  (ส่งเอกสารภายในวันที่ 9 เมษายน 2564)