ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) ประจำปี 2567 NEW

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2566
*ชำระเงินภายในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 22.00 น. 

***โปรดศึกษาประกาศรับสมัครโดยละเอียดก่อนสมัครสอบ และศึกษาขั้นตอนการสมัครสอบก่อนสมัคร***

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ ประจำปี 2567   จำนวน  18 ทุน
ทุน UIS ก.พ. 17 ทุนและ ทุน UIS (ส่วนภูมิภาค) 1 ทุน
โดยผู้สมัครสามารถสมัครได้  2  หน่วยทุน

 

  • รับชมวีดิทัศน์ย้อนหลัง กิจกรรม Open House เปิดบ้านทุนรัฐบาล UIS วันที่ 16 ตุลาคม 2566 [click]
  • สื่อประชาสัมพันธ์ : บทบาทภารกิจของส่วนราชการที่เปิดรับสมัคร (เจ้าของหน่วยทุน) [click]

 

 

การรับสมัคร

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน รายละเอียดของแต่ละหน่วยทุน  [Read]  NEW

ระบบรับสมัคร [Click] NEW

 

คุณสมบัติผู้สมัคร...

 

• ผู้ที่กำลังจะศึกษาชั้นปีสุดท้ายระดับ ป.ตรี ของสถาบันการศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา 2567
• อายุไม่เกิน 25 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร 7 ธันวาคม 2566
• GPA รวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา ไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์ หรือ 3.00 สำหรับสายสังคม
• เป็นผู้ไม่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีข้อผูกพันในการชดใช้ทุน และคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศฯ

 

**ทุน UIS (ส่วนภูมิภาค) กำหนดว่า ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านในภูมิภาคเดียวกับส่วนราชการที่จะไปปฏิบัติงานตามที่หน่วยทุนกำหนด โดยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือ สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเดียวกันกับส่วนราชการที่จะไปปฏิบัติงานฯ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองสถานภาพทางการศึกษา

แบบฟอร์มหนังสือรับรองความประพฤติและกิจกรรมจากอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ และการสอบข้อเขียน

ปี 2567

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบวิธีการสอบแข่งขัน

สอบข้อเขียน ในวันที่ 28 มกราคม 2567 
***ผู้สมัครต้องนำเอกสาร หลักฐานตามที่กำหนดในประกาศฯ มายื่นในวันสอบข้อเขียน (28 มกราคม 2567)

 

ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน และระเบียบวิธีการสอบแข่งขัน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมฯ 

ปี 2567

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน

UIS ก.พ. และ UIS (ส่วนภูมิภาค)   [Read] [click]

 

เอกสารประกอบ

 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน

ปี 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน UIS ก.พ.  ประจำปี 2566  << [click]

แบบฟอร์มรายงานตัว << [click]

 

 

 

ผู้ไม่นำเอกสารมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่สอบข้อเขียน ต้องส่งให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2566
หากพ้นกำหนดดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติทันที

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โดยเขียนเลขประจำตัวสอบ ชื่อ นามสกุล ให้ชัดเจน และวงเล็บมุมซองว่า "ส่งเอกสารเพิ่มเติมทุน UIS"

 

 

 

รายละเอียดของทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ (Undergraduate Intelligence Scholarship Program (UiS)) 

ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงฯ เป็นการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจที่จะทำงานเพื่อพัฒนาประเทศ ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาสำหรับเรียนชั้นปีสุดท้าย และเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วจะได้เข้ารับการบรรจุและปฏิบัติราชการทันที ก่อนที่จะไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นอกจากนี้ จะมีโอกาสได้ฝึกงาน ศึกษาดูงาน ตลอดจนฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และพร้อมที่จะปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศต่อไป
 

วัตถุประสงค์ของทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐ โดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพสูง
 

ลักษณะทุน

เป็นการให้ทุนการศึกษา และมีการวางแผนพัฒนาขีดความสามารถที่ชัดเจนและเป็นระบบ เช่น ผู้รับทุนจะได้ฝึกงานที่ส่วนราชการต้นสังกัดเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การทำงาน ในระหว่างที่ศึกษา ตลอดจนได้รับการพัฒนาฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทำงานจริง
 

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาปริญญาตรีที่กำลังจะศึกษาในชั้นปีสุดท้าย ของสถาบันการศึกษาในประเทศ เช่น กรณีหลักสูตร 4 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 สำหรับสายวิทยาศาสตร์และไม่ต่ำกว่า 3.00 สำหรับสายสังคม 

 

สิ่งที่ผู้รับทุนจะได้รับ

ผู้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษา 2 ระยะ
  • ระยะแรก เป็นทุนศึกษาสำหรับชั้นปีที่ 4 หรือชั้นปีสุดท้ายจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตามโครงสร้างหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องใช้ระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 1 ปี
  • ระยะที่ 2 เป็นทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในหรือต่างประเทศ โดยหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ผู้รับทุนจะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการทันทีและจะปฏิบัติราชการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ก่อนที่จะรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในระยะที่ 2 นอกเหนือจากทุนการศึกษาแล้วสำนักงาน ก.พ. ยังได้วางแผนการพัฒนาไว้สำหรับผู้รับทุน ทั้งการฝึกอบรมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น การฝึกงานกับส่วนราชการที่บรรจุก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติงานอีกด้วย

การสอบ

  • สอบข้อเขียน (วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความสามารถทั่วไปเชิงวิชาการ)
  • ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน เมื่อผ่านข้อเขียนตามเกณฑ์ที่กำหนด จะเข้ารับการฝึกงาน ณ ส่วนราชการ และเข้ารับประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน โดยพิจารณาความเหมาะสมที่จำเป็นต่อการรับราชการ และการศึกษาต่อต่างประเทศ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ/หรือ Assessment Center Method : ACM

 

 

ติดต่อสอบถาม

กลุ่มงานบริหารการสอบทุน ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน ก.พ. เลขที่ 47/111 

ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

เบอร์โทรศัพท์ 02-547-1330, 02-547-1903, 02-547-1907, 02-547-1910, 02-547-1911, 02-547-1916, 02-547-1955, 02-547-2079