คำแนะนำในการสมัคร

คำแนะนำการลงทะเบียน

สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่มีข้อมูลล็อคอิน (Log in) กับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 1. ผู้สมัครต้องสร้างบัญชีล็อคอินกับระบบก่อน (เปิดบัญชี) จึงสามารถล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลางได้
 2. เมื่อผู้สมัครกรอกข้อมูลเรียบร้อย ระบบจะล็อคอินเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ สังเกตได้จาก "ข้อความยินดีต้อนรับ.... " ด้านบนของหน้าจอ
 3. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

สำหรับผู้สมัครที่เคยมีข้อมูลล็อคอินกับระบบลงทะเบียนกลาง สำนักงาน ก.พ.

 1. ให้ผู้สมัครล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนกลาง (ล็อคอิน)
 2. เมื่อผู้สมัครล็อคอินเรียบร้อยแล้ว จะพบข้อมูลส่วนบุคคล ให้คลิกที่แถบที่ชื่อว่า "แก้ไข/Edit" ที่อยู่ใต้เลขบัตรประชาชน เพื่ออัพเดทข้อมูลของผู้สมัครให้เป็นปัจจุบัน
 3. เมื่อผู้สมัครอัพเดทข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม "Save" ทางด้านล่าง
 4. ให้ผู้สมัครไปที่ เมนูรายการหลักสูตร และเลือก หลักสูตรที่ต้องการเข้าร่วมฝึกอบรม และคลิกคำว่า "สมัคร"

สำหรับผู้สมัครที่จดจำรหัสล็อคอินเข้าระบบไม่ได้ให้ดำเนินการดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครคลิกที่คำว่า Request new password (มุมขวาด้านบนสุดของหน้าจอ)
 2. ให้ผู้สมัครดำเนินการตามขั้นตอนที่หน้าตรวจสอบอีเมล เพื่อรับลิงค์รีเซ็ทรหัสล็อคอินใหม่

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 1. เป็นข้าราชการพลเรือนตำแหน่งประเภทประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการหรือระดับชำนาญการพิเศษ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง
  ดังต่อไปนี้
  (1) เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงาน
  (2) เป็นหรือเคยเป็นผู้ที่อยู่ในระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance and Potential System: HiPPS)
  (3) เป็นผู้ซึ่งผ่านหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย (New Wave Leader Development Program) ของสำนักงาน ก.พ.
 2. อายุไม่เกิน 40 ปีนับถึงวันปิดรับสมัครในระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ. (วันปิดรับสมัคร 28 เมษายน 2566)
 3. มีอายุราชการไม่น้อยกว่า 7 ปี นับถึงวันปิดรับสมัครในระบบลงทะเบียนกลางของสำนักงาน ก.พ. (วันปิดรับสมัคร 28 เมษายน 2566)
 4. เป็นผู้ที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้
 5. หากผู้สมัครเคยได้รับทุนรัฐบาลหรือทุนอื่น ไปศึกษา หรือฝึกอบรมในต่างประเทศ ต้องกลับมาปฏิบัติราชการแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร

 

เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 1. ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 2 x 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
 2. หนังสืออนุมัติตัวบุคคล (ส่วนราชการจัดส่งหนังสือไปยังสำนักงาน ก.พ. เมื่อข้าราชการในสังกัดผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิเข้ารับการอบรม)
 3. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับถึงวันเดินทางเข้าสาธารณรัฐสิงคโปร์ (วันที่ 2 กรกฎาคม 2566)