ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

 • 16 Aug, 2016
 • คุณภาพชีวิต

Project Description

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตารางกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ


กำหนดการโครงการฯ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปชต.) ทางออนไลน์


คำแนะนำก่อนการสมัคร

1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบลงทะเบียน
(ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) และสำเนาบัตรประชาชนโดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
 • แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น)

3. ผู้สมัครทำกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.


 • 09 Jan, 2015
 • คุณภาพชีวิต

Project Description

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ (ปัจฉิม)

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มที่ 1 หลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ

กลุ่มที่ 2 หลักสูตรสร้างดุลยภาพข้าราชการสูงวัย

 • ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการต้องเป็นข้าราชการที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 18 เมษายน 2566 (วันปิดรับสมัคร)
 • เอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร คือ สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร
 • กำหนดการอบรมในรูปแบบออนไลน์ กลุ่มที่ 2 วันที่ 25 - 27 เมษายน 2566
-------------------------------------------

การดำเนินงาน

การอบรมในรูปแบบออนไลน์

 • วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 : วันทดสอบระบบ เริ่ม 9.15 น. - 11.00 น.
 • วันพุธที่ 26 เมษายน 2566 : สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เริ่ม 8.30 น. - 16.00 น.
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 : เรื่องน่ารู้สำหรับก่อนถึงวัยเกษียณ เริ่ม 8.30 น. - 16.00 น.
-------------------------------------------

จำนวนผู้ลงทะเบียน

 • ข้าราชการพลเรือน จำนวน 300 คน
-------------------------------------------

เอกสารที่เกี่ยวข้อง


ขณะนี้มีผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตรปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุราชการ
ครบจำนวนแล้วท่านที่สนใจสามารถดูการอบรมได้ทางผ่านช่องทาง 👉 YouTube