ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ (สปชต.)


Project Description

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดในการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ตารางกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ


กำหนดการโครงการฯ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ มหาวิทยาลัยบูรพา


ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ (สปชต.) ทางออนไลน์


คำแนะนำก่อนการสมัคร

1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบลงทะเบียน
(ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) และสำเนาบัตรประชาชนโดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
 • แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น)

3. ผู้สมัครทำกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.

 • Skills:

  • พัฒนา
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ข้าราชการ
 • Client:

  สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.)