ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ (สปชต.)


Project Description

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2562

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดโครงการ สปชต.     -- อัพเดท !!! --

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้าร่วมโครงการ     -- อัพเดท !!! --

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมโครงการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ     -- อัพเดท !!! --

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ


กำหนดการโครงการฯ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ


คำแนะนำก่อนการสมัคร

1. ผู้สมัครดาวน์โหลดแบบขออนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ

2. ผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารที่ใช้สำหรับประกอบการสมัคร เพื่ออัพโหลดในระบบลงทะเบียน
(ไฟล์ที่มีนามสกุล pdf, jpg, jpeg, png เท่านั้น)

 • สำเนาบัตรข้าราชการ (ทั้งด้านหน้า และ ด้านหลัง) และสำเนาบัตรประชาชนโดยจัดวางให้อยู่ในแผ่นเดียวกัน
 • แบบอนุญาตให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ (ต้องมีลายเซ็นผู้บังคับบัญชา)
 • สำเนาหนังสือเดินทางราชการ (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนวันเดินทาง
  (กรณีที่สมัครเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัยบูรพา เท่านั้น)

3. ผู้สมัครทำกรอกข้อมูลสมัครสมาชิกกับระบบลงทะเบียน

ประกาศจากมหาวิทยาลัยบูรพา
หนังสือการเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฯ (สปชต.) ของมหาวิทยาลัยบูรพา

รุ่นฝึกอบรมที่: (BUU2)-- (รุ่นที่ 2) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 24 - 30 มีนาคม 2562

เนื่องจากวันที่ 24 มีนาคม กกต. ประกาศให้เป็นวันเลือกตั้ง
จึงขอเลื่อนการอบรมเป็น วันที่ 26 มีนาคม - 1 เมษายน 2562

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.

 • Skills:

  • พัฒนา
  • พัฒนาคุณภาพชีวิต
  • ข้าราชการ
 • Client:

  สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.)