ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้ (สปชต.)


Project Description

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ถึง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2561

หนังสือเรียน เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียดโครงการ สปชต. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

แนวทางการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการฯ เข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

ตารางการกระจายจำนวนประเภทข้าราชการเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

แบบฟอร์มทะเบียนข้อมูลบุคคล ผู้เข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมโครงการ สปชต. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

รายละเอียดการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)

กำหนดการโครงการ แต่ละมหาวิทยาลัย

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น -- KKU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง -- MFU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- CMU

กำหนดการกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา -- BUU

หมายเหตุ

ผู้สมัครสามารถพิมพ์ แบบฟอร์มขออนุญาตผู้บังคับชา ให้ข้าราชการเข้าร่วมโครงการฯ ได้จากระบบลงทะเบียน หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการ เลือกสมัครฝึกอบรมในรุ่นนั้นๆ แล้ว โดยไปที่ เมนูหลักสูตรและคลิกที่ พิมพ์แบบฟอร์มขออนุญาต

ระบบลงทะเบียน โครงการ สปชต.

  • Skills:

    • พัฒนา
    • พัฒนาคุณภาพชีวิต
    • ข้าราชการ
  • Client:

    สถาบันพัฒนาข้าราชการ (สพข.)