ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551


หนังสือเวียนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง