ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รวมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่ง ปี พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2555

รวบรวมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2555 ที่กระจัดกระจายอยู่ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ฉบับต่างๆ ไว้ในฉบับเดียวกัน โดยได้นำหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1008 / ว 17 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดให้ อ.ก.พ.กระทรวงใช้เป็นหลักในการกำหนดตำแหน่งในส่วนราชการ มาใช้เป็นกรอบในการแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบ

  1. ตำแหน่งประเภทวิชาการในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  2. การจัดกลุ่มงานตำแหน่งประเภททั่วไป
  3. คณะกรรมการการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวง
  4. หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานและระดับอาวุโส
  5. หลักเกณฑ์การประเมินค่างานสำหรับตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ และตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับทักษะพิเศษ
  6. ตารางแสดงค่าตอบแทนเฉลี่ยของตำแหน่งข้าราชการพลเรือนตามประเภทและระดับตำแหน่ง
  7. ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดตำแหน่ง