ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
# Survey/Questionnaire ยังเปิดให้ส่งแบบสำรวจ สามารถตอบแบบสำรวจได้ถึง
 
1
 
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกระทรวง
 
 
 
 
2
 
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกรม
 
 
 
 
3
 
 
ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
 
 
 
 
4
 
 
แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง
 
 
 
 
5
 
 
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (ส่วนราชการ)
 
 
 
 
6
 
 
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (สำหรับข้าราชการ)
 
 
 
 
7
 
 
แบบสำรวจเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัย ของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 
 
 
 
8
 
 
แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักราชการของส่วนราชการ
 
 
 
 
9
 
 
แบบสำรวจข้อมูลและความเห็น เรื่อง การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าสู่ระบบราชการ
 
 
 
 
10
 
 
แบบสำรวจข้อมูลและความเห็นของข้าราชการในส่วนภูมิภาค
 
 
 
 
11
 
 
แบบสำรวจ ความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ