ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
# Survey/Questionnaire ยังเปิดให้ส่งแบบสำรวจ สามารถตอบแบบสำรวจได้ถึง
 
1
 
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกระทรวง
 
 
 
 
2
 
 
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีของส่วนราชการ ระดับกรม
 
 
 
 
3
 
 
ขอเชิญให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครฯ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.
 
 
 
 
4
 
 
แบบสำรวจเพื่อพัฒนาระบบนักบริหารระดับสูง
 
 
 
 
5
 
 
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (ส่วนราชการ)
 
 
 
 
6
 
 
แบบสอบถามเพื่อการพัฒนาระบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน (สำหรับข้าราชการ)