Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

ศสล.

การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1004/ว 27 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ว 27/2566

7 มิถุนายน 2567
การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ
กฎหมาย/หนังสือเวียน

ที่ นร 1004/ว 7 การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ ว 7/2567 ปรับปรุงรายชื่อส่วนราชการแนบท้าย จาก “กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” เป็น “กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” และปรับปรุงข้อความบางส่วนให้สอดคล้องกับ ว 27/2566 การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ที่ปรับ

5 เมษายน 2567
ทุนรัฐบาลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามความต้องการของกระทรวงการต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ทุนรัฐบาล/ทุนอื่น

สมัครที่ เว็บไซต์ http://scholar2.ocsc.go.th วัตถุประสงค์ของทุน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนภาครัฐโดยการสรรหาบุคลากรที่มีขีดความสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เข้ารับราชการ ด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีศักยภาพสูง  กลุ่มเป้าหมาย ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรมั

21 ธันวาคม 2566
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content