Accessibility Tools

สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

ocsc-nav-logo

ติดต่อเรา

Search
Close this search box.

สวพ.

แนวทางและวิธีการเลือกผู้แทนองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการสวัสดิการข้าราชการ
กฎหมาย/หนังสือเวียน
10 กรกฎาคม 2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงานของส่วนราชการ
กฎหมาย/หนังสือเวียน
10 กรกฎาคม 2567
การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567
ข่าว

นายเศรษฐา  ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 1/2567 ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า และผู้แทนเข้าร่วมประชุมจำนวน 42 ท่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักเลขาธิการน

10 มิถุนายน 2567
อัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
คลังความรู้

เมื่อได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งปัจจุบันได้มีการกำหนดอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ และบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือสามัญไว้ ดังนี้

30 เมษายน 2567
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของส่วนราชการ
คลังความรู้

เผยแพร่ ปี พ.ศ.2565  

26 เมษายน 2567
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง
กฎหมาย/หนังสือเวียน
9 เมษายน 2567
คู่มือสมรรถนะหลัก : คำอธิบายและพฤติกรรมบ่งชี้ (พิมพ์ปี พ.ศ. 2552)
คลังความรู้
19 กุมภาพันธ์ 2567
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ : แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย (พิมพ์ปี พ.ศ.2552)
คลังความรู้
19 กุมภาพันธ์ 2567
ท่านคิดว่าข้อมูลหน้าเว็บไซต์นี้เป็นประโยชน์หรือไม่
ใช่ ไม่
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเว็บไซต์ของเรา ด้วยการเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม
Skip to content