ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

 

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เรียงลำดับตามเลขประจำตัวของผู้สมัคร ดังนี้

เลขประจำตัว                            ชื่อ - สกุล

   ๖๔๐๐๑                  นายสมฤทธิ์          ไชยวงศ์

   ๖๔๐๐๖                  นายสิทธิพงษ์        ปึงวงศานุรักษ์

   ๖๔๐๐๙                  นายภาณุ              สังขะวร

   ๖๔๐๑๐                  นายสุรพันธ์           บุรานนท์

ประเภทข่าว: 

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค.  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ

ประเภทข่าว: 

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง “กรรมการ ก.พ.ค.”

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่ง “กรรมการ ก.พ.ค.”

โดยสามารถส่งความคิดเห็นได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ตามภาพด้านล่าง หรือตามลิงก์ https://www.ocsc.go.th/node/7722 ค่ะ

ประเภทข่าว: 

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

ประกาศประชาสัมพันธ์การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.


หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบุคคลที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

1. นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์
2. นายธรรมนูญ เรืองดิษฐ์
3. นางดวงตา ตันโช
4. นายสิทธิพงษ์ ปึงวงศานุรักษ์
5. นายวินัย ลู่วิโรจน์
6. นายภาณุ สังขะวร
7. นายสุรพันธ์ บุรานนท์

 

กรุณาส่งข้อมูลมาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำเป็นหนังสือถึง "เลขานุการคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค." กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยวงเล็บที่หน้าซองว่า "ข้อคิดเห็นในการคัดเลือกรรมการ ก.พ.ค."

  2. ส่งทางโทรสาร (FAX) หมายเลข 02 547 1380

  3. ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th (click เพื่อเข้าสู่ระบบ)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน

 

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้มีประกาศลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้ผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ยื่นหลักฐานที่แสดงประสบการณ์และหรือผลงานที่บ่งชี้ถึงความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. ได้พิจารณาประเมินประสบการณ์และหรือผลงานของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงาน โดยเรียงตามลำดับการสมัคร ......

 

ประเภทข่าว: 

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - มกราคม 2565) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981"

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564 (เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

จุลสาร ก.พ.ค. News (จุลสารเกร็ดความรู้เกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบราชการพลเรือนสามัญ) ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2564
(เดือนกุมภาพันธ์ 2564 - พฤษภาคม 2564) เปิดให้อ่านแล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านและดาวน์โหลดจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2564 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ

ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

ประเภทข่าว: 

ประชาสัมพันธ์การรับบริการปรึกษาปัญหาอุทธรณ์/ร้องทุกข์

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรค Covid-19 จึงอาจไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการปรึกษาอุทธรณ์/ร้องทุกข์ที่สำนักงาน ก.พ. ด้วยตนเอง

อย่างไรก็ดี ท่านสามารถติดต่อสอบถามและปรึกษาปัญหาการอุทธรณ์-ร้องทุกข์ต่อ ก.พ.ค. ได้ที่
1. เว็บไซต์ ก.พ.ค. https://mspc.ocsc.go.th/node/add/contact_mspc
2. อีเมล์ [email protected]
3. โทรศัพท์หมายเลข 02-547-1000 ต่อ 6980, 6981

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

 

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563)

จุลสาร ก.พ.ค. News ปีที่ 3 ฉบับที่ 2/2563 (เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - พฤษภาคม 2563) เปิดให้อ่านและดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

ท่านสามารถติดตามอ่านจุลสาร ก.พ.ค. News ฉบับที่ 2/2563 ได้ที่
https://mspc.ocsc.go.th/กพค/KM/กพค-news

ทั้งนี้ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงในเวลาทำการได้ที่ สำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม อาคาร 1 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี หรือติดต่อทางโทรศัพท์ได้ที่ 02 547 1000 ต่อ 6980 หรือ 6981

Pages