ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561

“HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” 

ในวันนี้ (7 กันยายน 2561) ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จัดการประชุมระหว่างส่วนราชการกับสำนักงาน ก.พ. ประจำปี พ.ศ. 2561 “HR Transformation : การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อการปฏิรูปประเทศ” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการปาฐกถาพิเศษ การเสวนา การบรรยายพิเศษ การเสวนากลุ่มย่อย และการแสดงนิทรรศการ การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความท้าทายของทรัพยากรบุคคลภาครัฐกับการปฏิรูปประเทศ” โดยศาสตราจารย์ ดร. วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี การเสวนาเรื่อง “HR : สร้างคน สร้างชาติ สร้างอนาคต สร้างไทยไปด้วยกัน” 

ประเภทข่าว: 

“ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ”

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 และ 1 กันยายน 2560 สำนักงาน ก.พ. ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดประชุมระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ กับสำนักงาน ก.พ. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพ พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “บูรณาการการขับแคลื่อนประเทศไทย : ข้าราชการไทย 4.0”
   โดยในวันที่ 1 กันยายน 2560 ได้มีการจัดการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ” มีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสุทธิลักษณ์ เอื้อจิตถาวร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร กระทรวงคมนาคม นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  และ ผศ ดร. สุภาพรณ์ เกียรติสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการเสวนาโดย นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ประเภทข่าว: 

เดินหน้าประเทศไทย - บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทยข้าราชการไทย 4.0

บูรณาการการขับเคลื่อนประเทศไทย
โดย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนางเมธินี เทพมณี เลขาธิการ ก.พ.

ในรายการ เดินหน้าประเทศไทย วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560