ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2565

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2565

หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2565” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวั

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2564

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2564” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูองค์การบริห

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูองค์การบริห

กำลังคนภาครัฐ 2563 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

           สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2563 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูลณ 1 กันยายน 2563) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม การบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับสูง รายละเอียดในแต่ละส่วนราชการ ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง อายุ เพศ และระดับการศึกษา รายละเอียดสายงาน และระดับตำแหน่ง 

กำลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

            สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูลณ 1 กันยายน 2562) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ เนื้อหาในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วย สาระสำคัญ ตารางสถิติข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม การบรรจุและการสูญเสียข้าราชการพลเรือนสามัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งระดับสูง รายละเอียดในแต่ละส่วนราชการ ประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง อายุ เพศ และระดับการศึกษา รายละเอียดสายงาน และระดับตำแหน่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร ข้าราชการองค์การบริหาร ส่วนจังหวัด พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานครูและบุคลาก

กำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

          สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2561) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

          หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ข้าราชการตำรวจ  ข้าราชการอัยการ  ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานครูและบุคล

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทข่าว: 

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

           หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการรัฐสภาสามัญ  ข้าราชการตำรวจ  ข้าราชการอัยการ  ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ  ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานเทศบาล  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา/พนักงานครูและบุค

Pages