ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

          สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2561) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

          หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูแล

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทข่าว: 

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

           หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูแ

กำลังคนภาครัฐ 2560 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

          การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ประเทศย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกำลังคนภาครัฐที่เหมาะสม รัฐบาลและส่วนราชการจึงต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่พอเพียงในทุกระดับตำแหน่ง มีการกระจายในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องของกำลังคน

กำลังคนภาครัฐ 2559 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

          ระบบราชการในปัจจุบันอยู่ในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์และการแก้ไขปัญหาที่มีความเร่งด่วนซับซ้อน ภายใต้ความคาดหวังที่สูงจากประชาชน รัฐบาลและสังคมโลก การบริหารกำลังคนของราชการ

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

หนังสือ "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2559" เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทา

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

หนังสือ "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2558" เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทา

กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพของอัตรากำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

        เอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชก

Pages