ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2564

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2564” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2563” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครู

กำลังคนภาครัฐ 2563 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2564

           สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐ 2562 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

            สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

            หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2562” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหาร ส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภท ต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการค

กำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

          สำนักงาน ก.พ. จัดทำรายงานกำลังคนภาครัฐ 2561 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ (ข้อมูล ณ 1 กันยายน 2561) เพื่อนำเสนอข้อมูลภาพรวมในมิติต่าง ๆ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งเป็นบุคลากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2562

          หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2561” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูแล

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทข่าว: 

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

           หนังสือ “กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2560” เป็นการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยครอบคลุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูแ

กำลังคนภาครัฐ 2560 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2561

          การขับเคลื่อนภารกิจและยุทธศาสตร์ประเทศย่อมขึ้นอยู่กับขนาดและคุณภาพของกำลังคนภาครัฐที่เหมาะสม รัฐบาลและส่วนราชการจึงต้องมีการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐเพื่อให้ส่วนราชการมีกำลังคนที่พอเพียงในทุกระดับตำแหน่ง มีการกระจายในพื้นที่ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างความต่อเนื่องของกำลังคน

Pages