ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2558 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ. จัดทำขึ้นเพื่อเสนอภาพของอัตรากำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รวมข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งส่วนราชการได้ให้ความร่วมมือส่งข้อมูลบุคลากรในสังกัดเพื่อให้สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558

        เอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2557" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชก

กำลังคนภาครัฐ 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

Cover--กำลังคนภาครัฐ-2557-ขรก-พลเรือนสามัญ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2558
        รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2557 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ.

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556

กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557

         เอกสาร "กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2556" จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสภาพกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้

กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2557
        รายงาน "กำลังคนภาครัฐ 2556 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ" ฉบับนี้ สำนักงาน ก.พ.

การลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ

 
การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ
วันอังคารที่ 2 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 สำนักงาน ก.พ. นนทบุรี
 
สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551  มาตรา 13 (6) กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ. เป็นศูนย์กลางข้อมูลทรัพยากรบุคคลภาครัฐ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องคือ 

  มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)

  มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (2557 - 2561)
  ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
  2557

  มาตรการบริหารและพัฒนากำลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557 - 2561) 

  กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555

  กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2555
  ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
  2556

           เอกสารนี้เป็นการเสนอภาพของกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือนซึ่งปฏิบัติงานในส่วนราชการต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.

  กำลังคนภาครัฐ 2555 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ

  กำลังคนภาครัฐ 2555 : ข้าราชการพลเรือนสามัญ
  ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
  2556
             เอกสารนี้เป็นการเสนอภาพของกำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน ปีงบประมาณ 2555 (ณ วันที่ 1 เมษายน 2555) เฉพาะส่วนของข้าราชการพลเรือนสามัญ (โดยรวมถึงข้าราชการพลเรือนในพระองค์) ซึ่งปฏิบัติงานในกระทรวง กรม

  กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554

  กำลังคนภาครัฐในฝ่ายพลเรือน 2554
  ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
  2555

  Pages