ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

Tags: 
คนพิการ

สำนักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004/ว17  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559
 
เรื่อง การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น
เรียน (เวียนกระทรวง กรม และจังหวัด)
 
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว21 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 
ตามหนังสือที่อ้างถึง ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ .....
 

การสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถความเสมอภาค ความเป็นธรรมในกลุ่มคนพิการด้วยกัน และประโยชน์ของทางราชการเป็นสูงสุด  

การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ

Tags: 
คนพิการ

ว21/2558
เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
 
อ้างถึง   หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2554
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย  
1. หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ
2. แบบรายงานการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรคนพิการเข้าทำงานในส่วนราชการ