ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว17/2559
เรื่อง: 
การคัดเลือกโดยการนำรายชื่อคนพิการผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งหนึ่งไปเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งอื่น

การสมัครคัดเลือกคนพิการเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการดำเนินการคัดเลือกคนพิการ (ประเภทความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานในกลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการ โดยหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกอบด้วยการทดสอบความสามารถทางคอมพิวเตอร์ โดยการทดสอบปฏิบัติและการสัมภาษณ์ โดยเกณฑ์การตัดสินผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ดำเนินการคัดเลือกด้วยความเสมอภาค โปร่งใส และยุติธรรม โดยคำนึงถึงระบบคุณธรรม ความรู้ความสามารถความเสมอภาค ความเป็นธรรมในกลุ่มคนพิการด้วยกัน และประโยชน์ของทางราชการเป็นสูงสุด