ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

หลักเกณฑ์และวิธีการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม

การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหารือแนวทางการวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการตามหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐให้กับองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และองค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรม 

เมื่อวันพุธที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี 

เอกสารหนังสือเชิญ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ: การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) สำนักงาน ก.พ. ได้จัดการสัมมนาทางวิชาการหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม 3110 ชั้น 1 อาคาร 3 สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.พ. ที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี และได้รับเกียรติจาก นายคมกฤช พอนอ่วม นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยมี นางฐิติมา ศิริวิโรจน์ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานมาแล้วเกิน 1 ปี”

ศูนย์คุณธรรมขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 SUSTAINABILITY WITH MORAL วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม “สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”

ศูนย์คุณธรรมขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 SUSTAINABILITY WITH MORAL วิถีคุณธรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน อยู่รอด อยู่ร่วม “สังคมไทยเป็นสุขอย่างยั่งยืน”
.
ในวันที่ 24-25 สิงหาคม 2565
ณ หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ถนนเทียมร่วมมิตร  กรุงเทพมหานคร
เวลา 08.30 – 13.00 น.
รับชมการถ่ายทอดสดทาง: https://fb.watch/f5ga9yM4HL/

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าได้ที่: https://www.zipeventapp.com/e/moralcenter12
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 644 9900 ต่อ 402

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม และวินัยข้าราชการ

ในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบเมื่อลงทะเบียนแล้ว

โดยท่านจะได้พบกับ
การปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อรองรับชีวิตและการทำงานวิถีใหม่ (New Normal) โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

พิธีมอบรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และเกียรติบัตรให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวีดิทัศน์ “เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและวินัยข้าราชการ : ข้าราชการพลเรือนต้นแบบ”

การเสวนา เรื่อง
“การเสริมสร้างวินัยและรักษาจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐเชิงบูรณาการ”

กิจกรรมการศึกษาดูงานออนไลน์ “โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

และขอเชิญชม นิทรรศการออนไลน์ (Virtual Exhibition) ของส่วนราชการที่เข้าร่วมงาน

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับสถานการณ์ Disruption

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2563

แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐในยุคการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์ Disruption

เสนอที่ประชุม อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการส่งเสริมจริยธรรมเพื่อราชการใสสะอาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓
และ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓

โดย  ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงาน ก.พ.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำข้อมูลมาแสดงเป็นกราฟ (Dashboard) เพื่อการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 9 อาคารสำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในช่วงที่ 1 เป็นกิจกรรมพิธีเปิดโดย นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ และกล่าวรายงานโดย นางสาวปรางค์มาศ บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม และได้รับเกียรติบรรยายถ่ายทอดแนวคิดการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และการบรรยายถ่ายทอดแนวคิดเรื่องความคาดหวังของการบูรณาการฐานข้อมูลการร้องเรียนของหน่วยงานภาครัฐ โดย นางเมธินี เทพมณี กรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) และประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการกำกับ ติดตาม และประเมินผลตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ.ก.ม.จ.)

ประเภทข่าว: 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ตามที่ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม : กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ ๖ กำหนดให้ ก.พ. โดยข้อเสนอของหัวหน้าส่วนราชการ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำ สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของส่วนราชการ และข้อ ๙ กำหนดให้การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนด นั้น

บัดนี้ ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว ส่วนราชการสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม พร้อมทั้งคู่มือการใช้งานระบบการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในรูปแบบออนไลน์ ได้ ดังนี้

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญร่วม

การสัมมนาร่วมกับคณะกรรมการจริยธรรม ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เพื่อชี้แจงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม บทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานจริยธรรม
รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน"

ครั้งที่ ๑
"แนวทางการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรม และบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรม
รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน”

วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
 

ครั้งที่ ๒
"แนวทางการดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
และการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม"

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔   เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

 

 

 

Pages