ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.
เลขหนังสือเวียน: 
ว2/2564
เรื่อง: 
การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็นนิติบุคคล
เลขหนังสือเวียน: 
ว1/2563
เรื่อง: 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563

Pages