ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2562

ประเภทข่าว: 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม (ศจ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจสำหรับแนวทางในการขับเคลื่อนงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม ณ ห้องประชุมจินดา ณ สงขลา ชั้น ๑ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี
มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงหนังสือเวียนสำนักงาน ก.พ. ว ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการและรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการสำหรับการเตรียมการปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนเพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว
โดยมีคณะกรรมการจริยธรรมและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ จำนวน ๒๕๐ คน เข้าร่วมการสัมมนาฯ

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เดิน - วิ่ง – ปั่นจักรยาน (OCSC Walk - Run - Bike to Give 2018) สร้างความสุขให้กับประชาชน

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมรวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ สร้างความสุขให้กับประชาชน โดยรวมพลังเครือข่ายข้าราชการจิตสาธารณะจากส่วนราชการในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ และออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

ประเภทข่าว: 

การประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 20 ธ.ค. 2561

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงาน ก.พ. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้นำผลการประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่สำนักงาน ก.พ. ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นั้น

บัดนี้ ร่างพระราชบัญญัติจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๒) เรียบร้อยแล้ว และเพื่อให้มีข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมที่ครบถ้วน สมบูรณ์ สำนักงาน ก.พ. จึงกำหนดจัดการประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดกำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม ดังนี้

1. กำหนดการ

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ วันที่ 20 - 21 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม กำหนดจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 21 พ.ย. 2561 ณ โรงแรมเดอะทวินทาว์เวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จำนวน 200 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมจริยธรรม และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อนำไปสู่การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักรราช 2560 มาตรา 76 รวมถึงการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ

 

 

ประเภทข่าว: 

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรคุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงาน ก.พ. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ภายใต้หัวข้อ “ข้าราชการจิตสาธารณะ” โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดพิธี ซึ่งมีนางเมธินี  เทพมณี เลขาธิการ ก.พ. กล่าวรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนมีการประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมทั้งการเสริมสร้างวินัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม ทำหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน ดำรงตนอย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ สร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญต่อประเทศชาติ ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

ประเภทข่าว: 

Pages