ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

ความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม

1. การประชุมคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม (ก.ม.จ.)

    ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563   - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม - 

    ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 - ระเบียบวาระการประชุม -     - รายงานการประชุม -

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และการรักษาจริยธรรม

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระบรมราโชวาท ร.9
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2560

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน ในวันข้าราชการพลเรือน

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2560


 

1 เมษายน วันข้าราชการพลเรือน

"สืบสานพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช"

                   วันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471 ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา

วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน

                  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

หลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง

          คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการเป็นปัจจัยสำคัญต่อสัมฤทธิ์ผลในการปฏิบัติงาน และความเชื่อถือศรัทธาของผู้รับบริการและประชาชน โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา กำหนดเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการบรรจุไว้ให้ข้าราชการต้องถือปฏิบัติ และเป็นที่ทราบกันดีว่า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน ดังที่ปรากฏทางสื่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนพบว่า ประชาชนเชื่อว่าข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงดัชนีชี้วัดความโปร่งใสนานาชาติ ขององค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ในปี 2016 ประเทศไทยได้คะแนน 35 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งถือว่าได้คะแนนในระดับที่ค่อนข้างต่ำ  

ประเภทข่าว: 

แนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับส่วนราชการ

 ด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกำหนดให้กลไกตามประมวลจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย ก.พ. หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และกลุ่มงานคุุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสมำ่เสมอ  ดังนั้น เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม และผู้ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีรูปแบบ วิธีการ แนวทางในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการ โดยสามารถนำไปประยุกค์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงาน ก.พ. โดยศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม จึงได้จัดทำตัวอย่างแนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ดังมีรายละเอียด

http://www.ocsc.go.th/sites/default/files/attachment/page/kaarsngesrimkhunthrrm_cchriyarrmsamhrabswnraachkaar.pdf

ประเภทข่าว: 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประจำปีงบประมาณ 2559

                   ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 13 บัญญัติให้ ก.พ. มีหน้าที่ควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างทั่วถึงและจริงจังโดยรวมถึงให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ของหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรมและข้าราชการพลเรือน และจัดทำรายงานประจำปีเสนอคณะรัฐมนตรี และผู้ตรวจการแผ่นดินแล้ว เผยแพร่ให้ประชาชนทราบ

การอบรมหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ : สำนึกข้าราชการไทยไม่โกง ปีงบประมาณ 2560 ในส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 1 / 2560 ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2560

                       ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม สำนักงาน ก.พ.

ประเภทข่าว: 

สรุปการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประจำปี 2559

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

 

  • พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2559
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 : กรกฎาคม 2560

 

ประมวลจริยธรรม

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2559

Pages