ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2548-ocsc-book--ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ--cover
ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2548

ในเล่มประกอบด้วย

คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร (เผยแพร่ 2547)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2547
 
คุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร โดย ศาสตราจารย์ ธานินทร์ กรัยวิเชียร
บรรยายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเสริมสร้างจริยธรรมเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน : เชิดชูคุณธรรมนำจังหวัดใสสะอาด"

Pages