ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service)

 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร การสร้างระบบความพร้อมรับผิดในระบบราชการ (Accountability System in Thai Public Service) : บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) (1)

อำนาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล

 • บทบาท อำนาจหน้าที่ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคล (1)

โครงการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อจัดทำคู่มือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการรณรงค์เผยแพร่ค่านิยมรักความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อจัดทำคู่มือข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (1)

แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักบริหาร

 • บทสรุปสำหรับผู้บริหาร แนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักบริหาร (1)

บทสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนดฯ

 • บทสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2545

ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ (2546)

 • ชื่อเรื่อง ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ
 • ชื่อผูทำวิจัย
  • ศ.ดร.ชัยพร วิชชาวุธ
  • รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา
  • ผศ.ชูพงศ ปัญจมะวัต
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

โครงการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ (2546)

 • ชื่อเรื่อง โครงการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
  • ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร
  • อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
  • คุณนพดล เภรีฤกษ์
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจูงใจใหขาราชการสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ (2546)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจูงใจใหขาราชการสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย วิชัย รูปขำดี
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ (2546)

 • ชื่อเรื่อง การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย (ที่ปรึกษา)
  • รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
  • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
  • อ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  • อ.คมสัน โพธิ์คง

Pages