ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

บทสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนดฯ

 • บทสรุปรายงานการติดตามผลการดำเนินการโครงการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต: เกษียณก่อนกำหนด รุ่นที่ 3 ปีงบประมาณ 2545

ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ (2546)

 • ชื่อเรื่อง ศึกษาวิจัยพัฒนานโยบาย กลไกการพัฒนาและการประเมินติดตามผลการพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ
 • ชื่อผูทำวิจัย
  • ศ.ดร.ชัยพร วิชชาวุธ
  • รศ.ดร.พรรณราย ทรัพยะประภา
  • ผศ.ชูพงศ ปัญจมะวัต
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

โครงการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ (2546)

 • ชื่อเรื่อง โครงการจัดทํากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูประบบราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย
  • ผศ.ดร.พนม เอี่ยมประยูร
  • อ.ดร.จิรวรรณ เดชานิพนธ
  • คุณนพดล เภรีฤกษ์
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจูงใจใหขาราชการสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ (2546)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการจูงใจใหขาราชการสนับสนุนการปฏิรูประบบราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย วิชัย รูปขำดี
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ (2546)

 • ชื่อเรื่อง การปฏิรูประบบวินัย อุทธรณและรองทุกขของเจาหนาที่ของรัฐ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • รศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย (ที่ปรึกษา)
  • รศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต
  • รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร
  • อ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
  • อ.คมสัน โพธิ์คง
  • นายเอกศักด ิ์ คงตระกูล
  • นายชูเกียรต ิรัตนชัยชาญ
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

การคนหานวตกรรมในการพัฒนาขาราชการ (2546)

 • ชื่อเรื่อง การคนหานวตกรรมในการพัฒนาขาราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย
  • ผศ.ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย
  • Mr Llijas Baker
  • ผศ.ดร.สุรพล นาควานิช
  • อ.ดร.พราม อินพรม
  • อ.วิททุวัส พลอยแหวน
  • นางกาญจนา กันตระศร
  • นางสาวมุจลินท์ นุตะมาน
  • นายสินนครบาล นิลมาย
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

รูปแบบของขาราชการและเจาหนาทของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย (2546)

 • ชื่อเรื่อง รูปแบบของขาราชการและเจาหนาทของรัฐที่เหมาะสมกับราชการไทย
 • ชื่อผูวิจัย รศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
 • คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • ปที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

ระบบการออกจากราชการ/งานของไทยและตางประเทศ (2546)

 • ชื่อเรื่อง ระบบการออกจากราชการ/งานของไทยและตางประเทศ
 • ชื่อผูวิจัย อ.ถนัด แกวเจริญไพศาล และ รศ.ดร.พลศักดิ์ จิรไกรศร
 • สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ สกพ.
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2546

การสำรวจสถิติ/อัตราการลาออกและฐานข้อมูลข้าราชการในสังกัดองค์การกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ปีงบประมาณ 2546 (2546)

 • ชื่อเรื่อง การสำรวจสถิติ/อัตราการลาออกและฐานข้อมูลข้าราชการในสังกัดองค์การกลางบริหารงานบุคคลต่างๆ ปีงบประมาณ 2546

ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลและขอเสนอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต (2547)

 • ชื่อเรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะการบริหารทรัพยากรบุคคลและขอเสนอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
 • ชื่อผูวิจัย นายสุรพงษ พจนายน
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2547

Pages