ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ศึกษากลุมวชาชีพขาราขการและเจาหน้าที่หนวยงานภาครัฐ (2547)

 • ชื่ออเรื่อง ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม ศึกษากลุมวชาชีพขาราขการและเจาหน้าที่หนวยงานภาครัฐ
 • ชื่อผูวิจัย ไพโรจน ภัทรนรากุล
 • ปีที่ทําวิจัย พ.ศ.2547

การศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินความพึงพอใจในงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (2548)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินความพึงพอใจในงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ชื่อผู้วิจัย นายจีรภัทร์ สุวรรณพุ่ม และนายอนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2548
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการองค์ความรู้ในภาครัฐและเอกชน (2548)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบการจัดการองค์ความรู้ในภาครัฐและเอกชน
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวปารัช กาญจนดุล (เรือโทหญิงพิชญาภา กาญจนดุล)
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2548
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

ทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (2548)

 • ชื่อเรื่อง ทัศนคติมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
 • ชื่อผู้วิจัย ผศ.ศรุดา สมพอง และนายวัชรินทร์ อินทพรหม
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2548
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

ผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Work-life Balance Management Practices and Producticvity (2549)

 • ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดเกี่ยวกับสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงาน Work-life Balance Management Practices and Producticvity
 • ชื่อผู้วิจัย Nick Bloom, Tobias Kretschmer, and John Van Reenen
 • ปีที่วิจัย พ.ศ.2549

ระบบการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน (2549)

 • ชื่อเรื่อง ระบบการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
 • ชื่อผู้วิจัย บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2549

รูปแบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (2549)

ปี พ.ศ. ที่ออกเอกสาร: 
2549
 • ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารงานบุคคลที่เหมาะสำหรับข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง
 • ชื่อผู้วิจัย นายธนากร มูลพงศ์
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2549
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

รูปแบบการบริหารกำลังคนในราชการส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1 (2549)

 • ชื่อเรื่อง รูปแบบการบริหารกำลังคนในราชการส่วนภูมิภาค : กรณีศึกษาสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 1
 • ชื่อผู้วิจัย นางวัลยาภรณ์ ทังสุภูติ
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2549
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

การบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการทำงานในภาครัฐของคนพิการ : ในทัศนะของนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐและผู้แทนคนพิการ (2549)

 • ชื่อเรื่อง การบริหารงานบุคคลที่เอื้อต่อการทำงานในภาครัฐของคนพิการ : ในทัศนะของนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบายของภาครัฐและผู้แทนคนพิการ
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุวรรธนา เทพจิต และนายเจนกิจ ภูติรัตน์
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2549
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

รายงานการศึกษา การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุราชการ Improving Retirement System (2550)

 • ชื่อเรื่อง รายงานการศึกษา การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุราชการ Improving Retirement System
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

Pages