ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548-2549 Report on The 2005-2006 Survey of Population Change (2550)

 • ชื่อเรื่อง รายงานการสำรวจการเปลี่ยนแปลงของประชากร พ.ศ. 2548-2549 Report on The 2005-2006 Survey of Population Change
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง กลุ่มสถิติประชากรและสังคม สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ค่านิยมในการรับราชการของข้าราชการยุคใหม่ในบริบทของความเปลี่ยนแปลง (2550)

 • ชื่อเรื่อง ค่านิยมในการรับราชการของข้าราชการยุคใหม่ในบริบทของความเปลี่ยนแปลง
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวปรียานุช วัฒนกูล
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (2550)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่มีต่อวัฒนธรรมองค์การด้านการสรรหาและแต่งตั้งบุคคล : กรณีศึกษาหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวอธินาถ ขุนสิทธิ์
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจ าปี พ.ศ. 2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน (2550)

 • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาเพื่อพัฒนากรอบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน (Quality of Worklife Framework)
 • ชื่อผู้วิจัย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

การศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินความพึงพอใจในงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (2550)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษารูปแบบและแนวทางการประเมินความพึงพอใจในงานของข้าราชการพลเรือนสามัญ (The Study of Models and Guidelines for the Evaluation of Job Satisfaction for Civil Servants) 
 • ชื่อผู้วิจัย นายจีรภัทร์ สุวรรณพุ่ม และนายอนุสรณ์ วิริยะวงศ์สกุล
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2549 (ครัวเรือน) (2550)

 • ชื่อเรื่อง การสำรวจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. 2549 (ครัวเรือน) The 2006 Information and Communication Technology Survey on Household
 • ชื่อผู้วิจัย สำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “การเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัย : ศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ” (2550)

 • ชื่อเรื่อง โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร “การเรียนรู้ต่อเนื่องสำหรับผู้สูงวัย : ศาสตร์แห่งชีวิตเพื่อการสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”
 • ชื่อผู้วิจัย โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2550
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ศูนย์จริยธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การพัฒนาใบกำหนดหน้าที่งานตามหลักสมรรถนะของสายงานบุคลากร กรมราชทัณฑ์ (2551)

 • ชื่อเรื่อง การพัฒนาใบกำหนดหน้าที่งานตามหลักสมรรถนะของสายงานบุคลากร กรมราชทัณฑ์
 • ชื่อผู้วิจัย นายเกษมศักดิ์ สิงห์เดช
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ. 2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

คุณภาพชีวิตของคนไทย Thai’s Quality of Life in Year 2008 (2551)

 • ชื่อเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนไทย Thai’s Quality of Life in Year 2008
 • ชื่อผู้วิจัย สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการ (2551)

 • ชื่อเรื่อง การพัฒนาเครื่องมือวัดปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความเชื่อถือไว้วางใจ (Trust) ของประชาชน ที่มีต่อข้าราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย ดร. พรรณี บุญประกอบ
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

Pages