ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ (2551)

 • ชื่อเรื่อง การยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทยเพื่อการปฏิรูปสังคม : แนวทางและการปฏิบัติ
 • ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญแข ประจนปัจจนึก
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรของรัฐ (2551)

 • ชื่อเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพในองค์กรของรัฐ
 • ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล และ ผศ.ดร.พิมลพรรณ อิศรภักดี
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ The Development of Government Welfare System (2551)

 • ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัย การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภาครัฐ The Development of Government Welfare System
 • ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ลักขณาภิชนชัช
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e –Learning) (2551)

 • ชื่อเรื่อง การติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาข้าราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD e –Learning)
 • ชื่อผู้วิจัย ดร.กมลพร สอนศรี
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ.

โครงการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดปี 2551 (2551)

 • ชื่อเรื่อง โครงการสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัดปี 2551
 • ชื่อผู้วิจัย ดร. ชานินทร์ ศรีวุวรรณนภา
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงาน ก.พ. 

โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีฯ (2551)

 • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์ประกอบและกระบวนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่รัฐบาลนายธานินทร์ กรัยวิเชียร ถึงรัฐบาลพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
 • ชื่อผู้วิจัย สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2551
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ระบบข้าราชการในอนาคตฯ (2552)

 • ชื่อเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: คุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า (นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุขและ ดร.สมบัติ กุสุมาวลี)
 • ชื่อเรื่อง ระบบข้าราชการในอนาคต: ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่รองรับคุณลักษณะของข้าราชการในทศวรรษหน้า (นายฉัตรพงษ์ วงษ์สุข และ ดร.สมบูรณ์ กุลวิเศษชนะ)

วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่กำหนด : ศึกษากรณีหน่วยงานภาครัฐ (2552)

 • ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่กำหนด : ศึกษากรณีหน่วยงานภาครัฐ
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวพรรณทิภา นิลโสภณ
 • ปีที่ทำวิจัย ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2552
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2552 (2552)

 • ชื่อเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2552
 • ชื่อผู้วิจัย ดร. ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

Pages