ค้นหาข้อมูล
สำนักงาน ก.พ.

โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ (2552)

 • ชื่อเรื่อง โครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การบริหารกำลังคนภาครัฐเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ (2552)

 • ชื่อเรื่อง การสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากโครงสร้างอายุข้าราชการ : กรณีศึกษากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • ชื่อผู้วิจัย ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2552
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ (2552)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
 • ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ.2552
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล

ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การภาครัฐกับ องค์การภาคเอกชน (2553)

 • ชื่อเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างองค์การภาครัฐกับ องค์การภาคเอกชน
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาววัจนารัตน์ กระจาย
 • ปีที่ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

ผลของการใช้ตรายี่ห้อของนายจ้างที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกจ้าง กรณีศึกษา : บริษัทเอกชน ในประเทศไทย (2553)

 • ชื่อเรื่อง ผลของการใช้ตรายี่ห้อของนายจ้างที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกจ้าง กรณีศึกษา : บริษัทเอกชน ในประเทศไทย
 • ชื่อผู้วิจัย นายฉัตรบุญ สีฆสัมบันน์
 • ปีที่ทำวิจัย วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง (2553)

 • ชื่อเรื่อง การศึกษาแนวทางส่งเสริมการบูรณาการมิติหญิงชายเพื่อการพัฒนาตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
 • ชื่อผู้วิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.จุรี วิจิตรวาทการ
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์ ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการไทย (2553)

 • ชื่อเรื่อง วัฒนธรรมองค์กรกับการจัดตั้งสหภาพข้าราชการไทย
 • ชื่อผู้วิจัย นางสาวนภาพร สิงห์นวล
 • ปีที่ทำวิจัย สารนิพนธ์ระดับปริญญาโทที่ได้รับทุนมูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา ประจำปี พ.ศ.2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. 

โครงการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ (2553)

 • ชื่อเรื่อง โครงการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • ปีที่ศึกษา 2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ.

แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (2553)

 • ชื่อเรื่อง แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ชื่อผู้วิจัย ผศ.ดร.วีระวัฒน์ปันนิตามัย
 • ปีที่ศึกษา พ.ศ.2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2553

 • ชื่อเรื่อง การสำรวจความคิดเห็นของข้าราชการต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการและจังหวัด ประจำปี 2553
 • ชื่อผู้วิจัย ดร.ชานินทร์ ศรีสุวรรณนภา
 • ปีที่ทำวิจัย พ.ศ. 2553
 • หน่วยงานเจ้าของเรื่อง สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ

Pages